098.784.6746

Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng

Các dữ liệu cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, v.v. sẽ được <Tên đại lý> (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "Chúng tôi") thu thập và sử dụng cho mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin và các dịch vụ khác cho khách hàng. Xét đến tầm quan trọng của việc xử lý đúng đắn các Dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi là "Dữ liệu cá nhân"), chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân theo các quy định sau đây:

1. Mục đích của việc sử dụng Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã được công bố hoặc thông báo một cách công khai cho khách hàng và sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.

2. Cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ Ba

Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được thu thập từ khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ khi:

 1. Công ty có được sự đồng ý hợp lệ của khách hàng liên quan;

 2. Công ty xử lý Dữ liệu cá nhân toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi cần thiết chỉ cho Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân được mô tả ở trên;

 3. Công ty được yêu cầu hợp tác để thực hiện các hoạt động công cộng bởi chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền v.v.

 

3. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích cụ thể như cung cấp sản phẩm và dịch vụ được công bố công khai một cách riêng biệt với những đối tượng bao gồm nhưng không giới hạn sau đây: (1) các bộ phận nghiệp vụ của Công ty; (2) Bên thứ ba xác minh thông tin của khách hàng; (3) Các bên hợp tác cung cấp dịch vụ; (4) Đối tác giới thiệu chiến lược; (5) Chính phủ và cơ quan thi hành luật; (6) Các bên thứ ba khác mà quy định pháp luật cho phép.

4. Kiểm soát Dữ liệu cá nhân phù hợp

Công ty sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát cần thiết và đúng đắn để ngăn chặn Dữ liệu cá nhân mà Công ty nắm giữ bị rò rỉ, mất mát hoặc bị thay đổi, v.v.

Công ty có thể giao việc xử lý Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào theo phạm vi cần thiết cho dịch vụ của mình, và Công ty sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát cần thiết đối với bên thuê ngoài trong trường hợp đó.

5. Phản hồi yêu cầu về dữ liệu cá nhân

Khách hàng được quyền yêu cầu Công ty cung cấp, chỉnh sửa, hoặc đình chỉ việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình. Trường hợp khách hàng muốn truy cập Dữ liệu Cá nhân của họ do Công ty đang nắm giữ và/hoặc muốn biết về cách thức mà Dữ liệu Cá nhân của họ đã hoặc có thể đã được xử lý hoặc tiết lộ, khách hàng phải nộp một mẫu yêu cầu do Công ty quy định. Yêu cầu trên sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Công ty xác nhận tính hợp lệ của yêu cầu đó và danh tính của người yêu cầu.

Thông tin về Chủ thể kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân

<Thông tin đại lý>  (Sau đây gọi là “Công ty”).
Địa chỉ: <Thông tin đại lý>

Mục đích Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty công bố công khai mục đích sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân (Dữ liệu cá nhân của các giám đốc, cán bộ và nhân viên của khách hàng; khách hàng bao gồm cá nhân sử dụng hoặc tận dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty như người vận chuyển hoặc lái xe) dựa trên chính sách bảo mật của mình như sau:

1. Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ không sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào thu thập từ khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Bán hàng và dịch vụ sau bán hàng (như bảo dưỡng) của sản phẩm của Công ty;

 2. Thông báo thông tin về sản phẩm mới, dịch vụ mới và chiến dịch qua thư, điện thoại, email, viếng thăm, v.v.;

 3. Lập kế hoạch, phát triển, cải tiến và nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng và độ tin cậy nhằm mục tiêu đạt được sự hài lòng từ khách hàng đối với với sản phẩm và dịch vụ của Công ty;

 4. Khảo sát thị trường để cung cấp sản phẩm của Công ty cho khách hàng với giá và thời điểm phù hợp hơn;

 5. Thông báo và điều tra với khách hàng trong trường hợp xảy ra thu hồi, v.v.;

 6. Cung cấp các dịch vụ sau đây dựa trên thông tin về tình trạng của mỗi phương tiện (như thông tin về vận hành, vị trí, kiểm soát, sự cố);

  1. Các dịch vụ hỗ trợ vận hành an toàn của phương tiện của khách hàng, có thể góp phần giảm thiểu sự cố cho phương tiện của khách hàng thông qua các dịch vụ như đề xuất bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhanh chóng khi xảy ra sự cố trên đường, chẩn đoán sự cố.

  2. Các dịch vụ hỗ trợ vận hành phương tiện cho khách hàng. Các dịch vụ thu thập và phân tích dữ liệu vận hành của phương tiện của khách hàng và cung cấp thông tin vị trí phương tiện để quản lý phương tiện và tư vấn về việc lái xe tiết kiệm nhiên liệu và an toàn.

  3. Các dịch vụ xử lý thống kê và phân tích thông tin về tình trạng phương tiện của khách hàng và cung cấp thông tin giao thông cho khách hàng và bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thảm họa và thông tin giao thông thời gian thực (tình trạng kẹt xe và thông tin tắc nghẽn), v.v.

  4. Các dịch vụ và sản phẩm khác để hài lòng khách hàng với các dịch vụ và sản phẩm.

 7. Phản hồi các yêu cầu của khách hàng liên quan đến các mục đích trên và với việc xử lý Dữ liệu cá nhân;

 8. Trong trường hợp có sự thay đổi về Mục đích Sử dụng như đã nêu trên, Công ty sẽ thông báo hoặc công bố trước Mục đích Sử dụng cho Khách hàng.

Ngoài ra, trong trường hợp Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng cho mục đích khác ngoài Mục đích Sử dụng đã nêu trên, Công ty sẽ giải thích việc sử dụng đó với khách hàng và có được sự đồng ý hợp lệ của khách hàng trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích khác.

2. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chia sẻ và tối ưu Dữ liệu cá nhân để đảm bảo hoạt động kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Các mục Dữ liệu cá nhân của khách hàng được chia sẻ
  Thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email và thông tin về phương tiện của khách hàng (bao gồm thông tin về tình trạng phương tiện)

 2. Bên nhận thông tin

Các đối tác của Công ty, trong phạm vi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo hình thức liên minh trong hoạt động kinh doanh (ngoài những đối tác được công bố trên trang web chính thức của Công ty, chẳng hạn như các nhà phân phối, công ty thương mại, , nhà sản xuất khung, nhà sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô hoặc vật tư hoặc công ty thương mại, nhà cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, người bán ứng dụng hệ thống, v.v., viện nghiên cứu hoặc các đối tác liên doanh khác trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, cho thuê, logistics, hành khách, v.v.)

 1. Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân được chia sẻ
  Tương tự như "1. Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân" ở trên

 2. Trưởng phòng quản lý Dữ liệu cá nhân được chia sẻ
  Người chịu trách nhiệm về Dữ liệu cá nhân,

<Thông tin đại lý>

------------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY

Policy toward the protection of customers’ personal information

Customer personal information such as name, address, telephone number, and e-mail address, etc. are obtained and used by <Name of dealer> (hereinafter referred to as the "Company" or "We") to enable us to provide the customer with our products, services, information and so on. In light of the importance of proper handling of the personal information of the customer (hereinafter referred to as the "Personal Information"), we will handle the Personal Information pursuant to the following policy:

1. Purpose of Using of Personal Information

The Company will use the Personal Information only for the purposes publicly announced or notified to the customer, and will never use any Personal Information for any other purpose.

2. Provision of Personal Information to Third Party

In principle, we will not provide any Personal Information obtained from the customer with any third party except:

 1. Where the Company obtains the relevant customer's consent;

 2. Where the Company entrust the handling of the Personal Information in whole or in part within the scope necessary for the achievement of the Purpose of Use of Personal Information described in 1 above;

 3. Where the Company is required cooperation in order for the government or local authority, etc. to implement public affairs activities; or

 

3. Sharing of Personal Information

The Company will share the Personal Information obtained from the customer certain purposes such as providing products and services as publicly announced separately with subjects including but not limited to the following: (1) operational departments of the Company; (2) Third parties verifying customer information; (3) Collaborating service providers; (4) Strategic referral partners; (5) Government and law enforcement agencies; (6) Other third parties permitted by legal regulations.

4. Proper Control of Personal Information

The Company will implement necessary and proper control measures to prevent the Personal Information held by the Company from being leaked, lost or altered, etc.

The Company may outsource to any party handling of the Personal Information to the extent necessary for its service, and the Company will implement necessary and proper control over such outsource in such a case.

5. Request for Disclosure, etc.

The Customer has the right to request the Company to disclose, correct, or suspend the use of his/her own Personal Information. If a Customer wishes to access his/her own Personal Information that is currently in the Company’s possession and/or the ways in which their Personal Data has been or may have been processed or disclosed, they shall submit a request form prescribed by the Company. Such request shall be handled as soon as practicably possible after the Company identifies the validity of such request and made by such customer.

Personal Information Handling Business Operator

<Dealer information>

Purpose of Use of and Sharing of Personal Information

The Company hereby publicly announces the purpose of use of and sharing of Personal Information (personal information of the customer’s directors, officers, and employees; such customer includes individuals who use or utilize the Company’s products and services such as a shipper or driver) on the basis of its privacy policy as follows;

1. Purpose of Use of Personal Information

The Company will not use any Personal Information obtained from customers for any other purpose than the following purposes;

 1. Sale and after-sale services (such as maintenance) of Company’s products;

 2. Notification of information of new products, new services, and campaign via mail, telephone, email, visit, etc.;

 3. Planning, development, improvement, and research of products and services in order to improve quality and reliability aiming at satisfying customers with the Company’s products and services;

 4. Marketing survey to offer the customers the Company’s products at a more appropriate price and timing;

 5. Notification and inquiry to the customer in the case of occurrence of recall etc.;

 6. Providing the following services based on the information regarding the condition of each vehicle (such as the information of operation, location, control, failure);

  1. Assistance services for secure operation of the customer’s vehicle, which could contribute to reduction in failure the customer’s vehicle thorough the services such as the proposal for preventive maintenance, prompt repair in case of a failure on the road, diagnosis of a failure.

  2. Vehicle operation support services for the customer. The services that gather and analyze operation data of the customer’s vehicle and offer vehicle location information for vehicle management and advice as to fuel-efficient and safe driving.

  3. Services that statistically process and analyze the information of the state of the customer’s vehicle and offer customers and a third party traffic information, in case of a disaster, and real-time traffic information (traffic congestion and congestion information), etc.

  4. Other services and products to satisfy customers with services and products.

 7. Responding to customer’s inquiries related to the above and with respect to the handling of the Personal Information;

 8. In the event of a change in the Purpose of Use as set forth above, the Company shall notify or publicly announce the Purpose of Use in advance.
  In addition, in the event the Personal Information will be used for a purpose other than the Purpose of Use as set forth above, the Company will explain such use to the customer again and obtain the customer’s consent in advance to use the Personal Information for such other purpose.

 

2. Sharing of Personal Information

The Company will share and utilize the Personal Information for the smooth operation of its business, as follows;

 1. Items of the customer’s Personal Information to be shared
  Basic information such as name, address, telephone number, fax number, email address, and information regarding customer’s vehicle (including the information of vehicle condition)

 2. Recipient company

The Company’s business alliance partners, within a range necessary for providing products and services in accordance with the business alliance (in addition to those published in Company’s official website, such as distributors, trading companies, frame makers, makers of automobile, automobile parts or supplies or trading companies, operation management service providers, vendors of system application, etc., research institutes, or other business alliance partners of sales, services, finance, insurance, rental, logistics, passengers, etc.)

 1. Purpose of use of shared Personal Information
  Same as above “1. Purpose of Use of Personal Information”

 2. Head of administration of shared Personal Information
  Person in charge of Personal Information,
  <Dealer information>


 


Share    

Để lại một bình luận của bạn
Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra.
d654

Tin cùng chuyên mục

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH LEXIM

 Lô 18 - A2, KCN Hà Nội - Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

 Xe Hino, cẩu Soosan: 098.784.6746

 Cẩu Zoomlion: 091.303.4838

 Email: leximvn@gmail.com

 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tư Vấn Bán hàng 24/7: 

 098.784.6746 (Xe Hino, cẩu Soosan)
     091.303.4838 (Cẩu Zoomlion)

Dịch vụ - Phụ tùng:

 0978 176 566

Hành chính - Kế toán: 

 024 3875 9997/98

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Hãy để lại Số Điện Thoại. Chuyên viên Tư Vấn sẽ gọi lại ngay cho bạn!